ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ФОП Касперчик Зоя Вікторівна, іменована далі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Публічним договором про надання послуг з вивчення англійської мови (далі – «Публічний договір»), іменована далі «Замовник», або «Студент», в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», керуючись ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом договору є надання Виконавцем Студенту освітніх послуг, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа, в чиїх інтересах виступає Замовник.

1.3. Цей Публічний Договір розміщений на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням: www.boom-school.com2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Публічний договір є публічним договором в розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти (далі «Заява»), що свідчать про згоду дотримуватися умов Публічного договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписанням Заяви Замовник надає Виконавцю право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

порядок оплати;

2.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Публічного договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1 Освітніми послугами за цим Публічним договором є проведення занять англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою за спеціальною програмою, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної̈ власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2 Термін проведення занять вказується в Заяві.

3.3. Виконавець надає послуги особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем.4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Публічного договору визначається на сайті.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України, або в будь-якій іншій валюті, з подальшим їх конвертуванням в валюту України.

4.2. Послуги оплачуються на розрахунковий рахунок Виконавця через онлайн-касу.

4.3. У разі відмови Замовником від продовження занять за умови повної оплати за курс, Замовником може бути використаний МАНІБЕК (РЕФАНД) і сплачені кошти повертаються йому у наступному порядку:

- 100% внесеної оплати за вирахуванням 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.), без ПДВ, за адміністративну обробку замовлення, якщо Замовник/Студент побажав зупинити навчання після першого дня курсу та письмово попередив Виконавця про своє рішення протягом 2 (двох) календарних днів з дня проведення першого заняття. Повернення коштів буде здійснено протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника.

- виключних випадках, якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за вирахуванням 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.), без ПДВ, за адміністративну обробку замовлення та за мінусом днів, за які він отриманих Послуги, за письмовою заявою Замовника. Розрахунок проводиться після дати інформування Виконавця про неможливість продовження навчання за весь час дії непередбачуваних обставин та за умови надання відповідних підтверджуючих документів.

4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється в межах обумовленого періода та не може бути перенесено на наступні періоди.5. ПРАВА Виконавця

5.1. Отримати оплату від Замовника за курс вчасно та в повному обсязі.

5.2. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за Договором:

▪ у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

▪ у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.

5.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

5.4. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його/Студента поведінка під час курсу не дає змоги Виконавцю (викладачеві) належно виконувати свої обов'язки. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

5.5. Змінювати час або дні навчання, завчасно повідомивши Замовника.6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1. Отримати послуги в повному обсязі відповідно до п.3.1. цього Публічного договору.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Публічного договору згідно діючого законодавства України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за наявність технічної можливості і якість Інтернет-зв'язку, та неможливість з боку Замовника встановлення контакту з Виконавцем.8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим Публічним договором (крім грошових зобов'язань) у разі, коли їх виконання стало неможливим у результаті дії обставин непереборної сили, які виникли після укладання цього Публічного договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Публічним договором.9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

9.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 4.3 Договору.

9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:

9.3.1. Невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених цим Договором.

9.3.2. Ухилення Замовника/Студента від отримання послуг, передбачених цим Договором.

9.3.3. Відмови Замовника отримувати послуги.

9.3.4. Порушення морально-етичних норм під час надання послуг Виконавцем.10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

10.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

10.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Касперчик Зоя Вікторівна

РНКОПП 2633314645

IBAN UA493052990000026006026207839,

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Ел. Пошта: info@boom-school.com
Made on
Tilda